[22] QHPVT

9 thoughts on “[22] QHPVT

    1. Tại vì người thiểu số quan niệm tế tự/ vu y là sứ giả của thần, truyền đạt ý thần đến mọi người ấy cậu. Thường thì tộc trưởng sẽ có tiếng nói hơn, nhưng trong một số việc liên quan đến tâm linh thì vu y sẽ lấn quyền tộc trưởng.

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận. Và đừng cmt hỏi mật khẩu.

%d bloggers like this: