Miên Cốc [Đồng nhân JX3 – Đoản]

Miên Cốc Tác giả: Diệp Đại Tráng Couple: Sách Tàng Edit: Tinh Vũ / Beta: Ngoc Chu (Yêm sẽ không tiết lộ thuộc tính, đọc rồi sẽ biết.)