Bảo vệ: Light – Light by my side

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Light – Ngoại truyện

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Light – Chap 6

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Light – Chap 5

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Light – Chap 4

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Light – Chap 3

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Light – Chap 2

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Light – Chap 1

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.