Miên Cốc [Đồng nhân JX3 – Đoản]

Miên Cốc Tác giả: Diệp Đại Tráng Couple: Sách Tàng Edit: Tinh Vũ / Beta: Ngoc Chu (Yêm sẽ không tiết lộ thuộc tính, đọc rồi sẽ biết.)

Hoàn toàn đánh dấu [Đồng nhân TCCT – Đoản]

Hoàn toàn đánh dấu Tác  giả: Ái Tát Đường Đích Tửu Lan San (Rượu tàn tạ yêu đường bung xòe :v) Nguồn: @Tieba.baidu Thể loại: Đồng nhân TCCT, ABO, H, ngọt, HE. Couple: Tán Tu Edit: Tinh Vũ / Beta: Rei <~ em yêu tui đó