Home – Chap 6.1

3 thoughts on “Home – Chap 6.1

  1. “Bọn chúng đã cướp đi sinh mạng của người khác”…. Thế vị “cha xứ” kia vô tội à? Ông ta đã hủy hoại tâm hồn của một đứa trẻ, đã vậy còn không hề hối lỗi. Những gì ông ta nhận được là kết quả thích đáng mà? Tại sao việc giết một người bằng hung khí như dao hay súng thì được coi trọng còn hủy hoại một người từ bên trong thì không đáng để nói đến? Ngài cảnh sát à, hãy thử suy nghĩ đi.

  2. Bọn chúng đã “cướp” đi sinh mạng của người khác nhưng chính những người khác đã “cướp” đi sinh mạng của chúng từ lúc chúng “chỉ mới là những đứa trẻ”! Ngài cảnh sát đáng kính à! Vậy ai mới là kẻ có tội nặng hơn?

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

%d bloggers like this: