Sweet Destiny – Part 1

Sweet Destiny – Part 1

Oneshot này làm 1 nửa rồi mới biết đã có nhóm khác làm, đáng lẽ Gr drop nhưng đã lỡ xin per và ed gần xong rồi nên quyết định làm luôn. Những ai đã đọc rồi muốn đọc lại thì rất hoan nghênh đọc lại, không thì đừng chê bai này nọ nha XD[acred]

[afeed][arec2]10Sweet-Destiny_oneshot_part01_p002Sweet-Destiny_oneshot_part01_p003Sweet-Destiny_oneshot_part01_p004Sweet-Destiny_oneshot_part01_p005Sweet-Destiny_oneshot_part01_p006Sweet-Destiny_oneshot_part01_p007Sweet-Destiny_oneshot_part01_p008Sweet-Destiny_oneshot_part01_p009Sweet-Destiny_oneshot_part01_p010Sweet-Destiny_oneshot_part01_p011Sweet-Destiny_oneshot_part01_p012Sweet-Destiny_oneshot_part01_p013Sweet-Destiny_oneshot_part01_p014Sweet-Destiny_oneshot_part01_p015Sweet-Destiny_oneshot_part01_p016Sweet-Destiny_oneshot_part01_p017Sweet-Destiny_oneshot_part01_p018Sweet-Destiny_oneshot_part01_p019Sweet-Destiny_oneshot_part01_p020Sweet-Destiny_oneshot_part01_p021Sweet-Destiny_oneshot_part01_p022Sweet-Destiny_oneshot_part01_p023Sweet-Destiny_oneshot_part01_p024Sweet-Destiny_oneshot_part01_p025Sweet-Destiny_oneshot_part01_p026Sweet-Destiny_oneshot_part01_p027Sweet-Destiny_oneshot_part01_p028Sweet-Destiny_oneshot_part01_p029Sweet-Destiny_oneshot_part01_p030Sweet-Destiny_oneshot_part01_p031

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

%d bloggers like this: