Bảo vệ: Anthology R18 của Liar and Wolf

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Dekinai – Bonus time

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Dekinai – Extra

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Dekinai – Chap 5

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Dekinai – Chap 4

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Liar and Wolf – Chap 2

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Liar and Wolf – Chap 1

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Dekinai – Extra 1

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Dekinai – Chap 3

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Dekinai – Chap 2

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.