Protected: [Một lúc nào đó anh sẽ giết tôi mất] Chap 1